اخبار آموزشی دبستان

کلاس مهارت زندگی

برگزاری کلاس های مهارت زندگی

کلاس قرآن

کلاس قرآن

برگزاری کارگاه های دانش افزایی ویژه اولیا

برگزاری کارگاه های دانش افزایی ویژه اولیا

کلاس های تقویتی ریاضی-علوم

کلاس های تقویتی ریاضی-علوم

علوم با طعم تجربه

علوم باطعم تجربه

کلاس های آنلاین

برگزاری کلاس های آنلاین