قابل توجه دانش آموزان پایه نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم جهت تماشای فیلم های جدید تر به مطالب آخر همین صفحه مراجعه نمایند

همچنین جهت تماشای مطالب پایه هفتم می توانید روی اینجا و مطالب پایه هشتم روی اینجا کلیک نمایید.

دانش آموزان پایه نهم توجه داشته باشند این لیست به روزرسانی خواهد شد و میتوانید جدیدترین مطالب مرتبط با پایه نهم را در این صفحه مشاهده نمایید .

دانش آموزان عزیز جهت دریافت نمونه سوالات و جزوات هر درس روی آیکن مربوط به همان درس کلیک نمایند

علوم / جلسه اول

قرآن / جلسه اول

مطالعات اجتماعی / درس شانزدهم

زبان انگلیسی / درس چهارم

عربی / درس هشتم / جلسه دوم

نگارش / درس پنجم

علوم / درس یازدهم / جلسه اول

ریاضی / مختصات / جلسه دوم

پیام های آسمانی / جواب سوالات درس دهم

ریاضی / مختصات / جلسه پنجم

علوم / فصل ۱۲ / جلسه دوم

ادبیات فارسی / درس سیزدهم

ادبیات فارسی / درس دوازدهم

ادبیات فارسی / درس شانزدهم

مطالعات اجتماعی / درس هفدهم

مطالعات اجتماعی / درس بیست و یکم

ادبیات فارسی / درس پانزدهم

علوم / فصل سیزدهم

ادبیات فارسی / درس چهاردهم

پیام های آسمانی / درس دوازدهم

کلاس مجازی علوم / ۲۵ فروردین

مطالعات اجتماعی / درس بیست و چهار

آمادگی دفاعی / درس نه و ده

علوم / جلسه دوم

دفاعی / جنگ نرم

ریاضی / جلسه اول

ریاضی / معادله و نامعادله /جلسه اول

ریاضی / معادله و نامعادله / جلسه دوم

قرآن / درس دهم

علوم / درس یازدهم / جلسه دوم

ریاضی / مختصات / جلسه سوم

زبان انگلیسی / درس پنجم

ریاضی / مختصات / جلسه ششم

عربی / مرور قواعد / جلسه دوم

ریاضی / معادله خط

ریاضی / معادله خط و مبحث دستگاه دو معادله و دو مجهول

ادبیات فارسی / درس هفدهم

مطالعات اجتماعی / درس نوزدهم

نگارش / درس ششم

ریاضی/ معادله خط و دستگاه دو معادله و دو مجهول

علوم / فصل چهاردهم

پیام های آسمانی / درس یازدهم/ جلسه اول

عربی / درس هشتم

مطالعات اجتماعی / درس بیست و دو

کلاس مجازی ریاضی / ۲۵ فروردین

آمادگی دفاعی / درس یازده و دوازده

علوم / جلسه سوم

پیام های آسمانی / جلسه اول

ریاضی / جلسه دوم

عربی / درس هشتم / جلسه اول

ریاضی / معادله و نامعادله / جلسه پایانی

ادبیات فارس / درس یازدهم

ریاضی / مختصات / جلسه اول

ریاضی / مختصات / جلسه چهارم

عربی / مرور قواعد / جلسه اول

علوم / فصل ۱۲ / جلسه اول

مطالعات اجتماعی / درس هجدهم

قرآن / درس یازدهم

نگارش / درس هشتم

زبان انگلیسی / درس ششم / افعال بی قاعده

مطالعات اجتماعی / درس بیستم

نگارش / درس هفتم

زبان انگلیسی / درس ششم

علوم / فصل پانزدهم

پیام های آسمانی / درس یازدهم / جلسه پایانی

عربی / درس نهم / آموزش ساعت

مطالعات اجتماعی / درس بیست و سه

کلاس مجازی ریاضی / ۲۶ فروردین

کار و فناوری / پودمان برق

فهرست